Regler

Regler för Stockhom Winter Swim Open 2020

Här kommer reglerna i en Svensk och Engelsk version. Längst ner kommer lite filmer om utrustning, start och annat som kan vara bra inför tävlingen

1. Allmänna regler för tävlingarna

1,1. Simmare måste registrera sig och hämta ut startbevis

1,2. Startbeviset anger tider för ombyte, start och tid de har i omklädningsrummen för att värma sig. Startbevis innehåller även platskarta där det anges var du kan söka upp tävlingsledare, värma dig, callroom och sjukstuga

1.3. Varje deltagare är skyldig att strikt följa de tider som är angivna i startbeviset och inställa sig på angivna platser för ombyte, callroom, start, ombyte och prisutdelning.

1,4 Simmare får inte använda interna eller externa ämnen som bevarar eller ökar kroppstemperaturen. Simning under påverkan av droger eller alkohol är strängt förbjudet. Alla officiella representanter för tävlingen eller en livräddare kan kräva att en simmare lämnar vattnet om han eller hon tror att simmare är under påverkan av alkohol eller droger eller utgör en fara för sig själv, andra simmare, tjänstemän eller åskådare.

1,6  Baddräkter måste vara lämpliga och inte transparent. Simning utan baddräkt eller kvinnor som simmar topplös är inte tillåtna. Baddräkter får inte ha armar eller ben (benets knä måste vara synliga och axlar lika så. Och får inte något annat termiskt skydd eller flytkraft.

1,7. Simmare får inte använda någon enhet eller material som är utformat för att förbättra prestandan. Detta inkluderar, utan begränsning, handpaddlar, snorklar, fenor eller flytanordningar.

1,8. Simmare måste ha huvudet täckt, antingen med ett badmössa eller en ylle eller annan varm hatt.

1,9. Med undantag av en hatt kan simmare inte bära några extra kläder, t.ex. handskar, neoprenstrumpor eller en våtdräkt av någon beskrivning, oavsett om den är gjord av neopren eller något annat material.

1,10. Simmare får bära simglasögon.

1,11. Arrangörens beslut om huruvida en simmare är utrustad på lämpligt sätt kommer att vara slutgiltigt.

1,12. I omklädningsrummet, se till att du har dina ombyteskläder med dig. Ta på dig din baddräkt, din kappa eller jacka, badrock, skor och varma strumpor. Deltagarna tar sig sedan till callroom senast 5 minuter innan start. Sen ankomst till mötesplatsen kommer att leda till diskvalificering.

1.13. När den föregående heatet startas, kommer deltagarna att instrueras att klä av sig och ställa upp i sina respektive banor. Använd kläder som är snabba och enkla att ta av och ta på sig efter tävlingen, eftersom du måste lämna poolområdet så snart som möjligt.

1,14. En stor kasse kommer att finnas på varje körfält för deltagarna att placera alla sina kläder och väskor i strax innan de kommer in i vattnet. För 25 m individuella lopp och stafetter kommer sedan kassen att transporteras runt till den andra änden av bassängen där deltagarna ta på sina kläder när de har avslutat loppet. Och ta sig till omklädnadsrum-bastu eller badtunna

2. Regler för alla lopp

2,1. Simmare tävlar inom åldersgrupper.

2,2. Deltagarna får följande kommandon (med följande intervall): 1. Ta av dina kläder

  1. Gå i vattnet (5 sekunder)
  2. På dina platser(3 sekunder)

2,3. När deltagarna kommer in i vattnet måste de komma in i startpositionen. Startpositionen krävs av kommandot “På era platser”. Deltagarna måste hålla i stegen med en hand och lägga sin främre axel under vattnet. Om du inte slutför kommandot “På dina platser” kan det resultera i att 5 sekunder straff läggs till tävlingstiden.

2,4. Om 3 sekunder efter kommandot “På era platser” kommer startsignalen att ljuda i form av en visselpipa.

2.5. Simning under vattnet efter START längre än 5 meter från väggen (när

simmaren är helt under vatten och ingen del av simmare som bryter vattenytan) är strängt förbjudet och kommer att resultera i 5 sekunder straff som läggs till tävlingstiden.

2,6. Tjuvstartar kommer inte att sändas tillbaka. Tjuvstart kommer att leda till 5 sekunders straff som läggs till tävlingstiden. Är tjuvstarten för grov kan den leda till diskvalificering. Beslutet från tävlingsledaren kommer att vara slutgiltigt.

2,7. Voltvändning är strängt förbjudna. Innan en sväng måste deltagaren röra vid stegen i andra änden av poolen med åtminstone en hand.

2,8. Att simma under vattnet efter att ha avslutat en vändningen längre än 5 meter från väggen (när simmare är helt nedsänkt och ingen del av simmaren bryter vattenytan) är strängt förbjudet och kommer att resultera i 5 sekunder straff som läggs till tävlingstiden.

2,9. För att avsluta loppet måste en deltagare röra vid slutet av banan med åtminstone en hand.

2,10. Deltagarna måste lämna vattnet omedelbart efter loppet. De bör hämta sina

kläder från de medföljande påsarna och bör omedelbart lämna poolområdet.

2,12. Prisutdelning kommer att hållas enligt tävlingsschema

3. Regler för bröstsim 25 m och 50 m.

3,1. Det enda tillåtna sättet att simmar bröstsim är ”Head-Up”. Huvudets hjässa(toppen) får inte vara nedsänkt under simningen när som helst utom när simmare är inom 5 m zonen efter start och efter en svängning. Om huvudet (toppen) av huvudet sjunker när som helst under loppet på ett avstånd längre än 5 m från start- eller väggen vid vändning, får simmare 5 sekunders straff som läggs till deras tid.

4. Regler för Freestyle 25 m

4,1. Freestyle som betyder ”valfri stil” för individuella simmar. Det simmas nästan alltid crawl i denna gren.

5. Regler för stafett

5.1. Stafett 4 x 25 meter.

5.2. Lagen simmas i mix. Varje lag måste bestå av tre män och en kvinna eller tre kvinnor och en man. Det går också med två av varje.Alla deltagare måste representera samma team som i de olika typerna av tävlingsprogrammet.

5,3. Teamet måste bestå av en lagkapten och 3 simmare. Endast lagkaptenen ska registrera laget. Namnen på de övriga tre medlemmarna ska anges vid registreringen.

5,4. Lagmedlemmarna måste komma överens om sin startorder innan de registreras.

5,5. När de kallas till poolområdet, kommer teammedlemmar att instrueras att ta sin position på teamets körfält enligt deras startordning. Den första och den tredje simmare tar banans start sida, medan den andra och den fjärde simmare tar banans vändnings sida.

5.6. Simmarna måste följa de allmänna bestämmelserna som beskrivs i de regler för individuell bröstsim

5,7. Den första simmare börjar som i en individuell bröstsimsstart

5,8. Den föregående simmare som slutför sin tur genom att röra vid väggen signalerar starten för efterföljande simmare. Den andra, tredje eller fjärde simmaren måste vara i vattnet i startpositionen medan (och innan) den inkommande lagkamraten rör vid stegen eller väggen. Vid en felaktig start,när den efterföljande simmaren genomför starten innan den tidigare lagmedlemmen rör stegen eller stegen kommer laget att diskvalificeras

5,9. Laget avslutas när den fjärde simmaren berör väggen eller stegen i slutet av banan.

Den Engelska versionen

General rules for Stockhom Winter Swim Open 2020

1. General rules for the competitions

1.1. Swimmers must register and retrieve the starting certificate

1.2. The entry proof states the times for change, start and time they have in the changing rooms to warm up. The start voucher also contains a place map which indicates where you can look up the competition leader, warm up, callroom and hospital

1.3. Each participant is obliged to strictly follow the times stated in the start certificate and to set up at specified places for exchange, callroom, start, exchange and prize giving.

1.4 Swimmers must not use substances that maintain or increase body temperature. Swimming under the influence of drugs or alcohol is strictly prohibited. Any official representative of the competition or a lifeguard may require a swimmer to leave the water if he or she believes that the swimmer is under the influence of alcohol or drugs or poses a danger to himself, other swimmers, officials or spectators.

1.6 Swimsuits must be appropriate and not transparent. Swimming without bathing suits or women swimming topless is not allowed. Swimsuits must not have arms or legs (the knees of the leg must be visible and shoulders the same. And do not receive any other thermal protection or buoyancy.

1.7. Swimmers may not use any device or material designed to improve performance. This includes, without limitation, hand paddles, snorkels, fins or floats.

1.8. Swimmers must have their head covered, either with a bathing cap or a wool or other warm hat.

1.9. With the exception of a hat, swimmers cannot wear any extra clothing, eg. gloves, neoprene socks or a wetsuit of any description, whether made of neoprene or any other material.

1.10. Swimmers may wear swimming goggles.

1.11. The organizer’s decision as to whether a swimmer is appropriately equipped will be final.

1.12. In the dressing room, make sure you have your change clothes with you. Wear your bathing suit, your coat or jacket, bathrobe, shoes and warm socks. The participants then go to the callroom no later than 5 minutes before the start. Late arrival at the venue will lead to disqualification.

1.13. When the previous heat is started, participants will be instructed to undress and line up in their respective tracks. Wear clothes that are quick and easy to take off and put on after the competition, as you have to leave the pool area as soon as possible.

1.14. A large bag will be on each lane for participants to place all their clothes and bags in just before they enter the water. For 25 m individual races and relays, the bag will then be transported around to the other end of the pool where the participants put on their clothes when they have finished the race. And get to the dressing room-sauna or hot tub

2. Rules for all races

2.1. Swimmers compete in age groups.

2.2. Participants receive the following commands (at the following intervals): 1. Remove your clothing

2.Gå i vattnet(5 seconds)

  1. På era platser (3 seconds)

2.3. When participants enter the water, they must enter the starting position. The starting position is required by the command “På era platser”. Participants must hold the ladder with one hand and put their front shoulder under the water. Failure to complete the command “In your places” may result in 5 seconds of penalty being added to the competition time.

2.4. In 3 seconds after the command “På era platser”, the start signal will sound in the form of a whistle.

2.5. Swimming underwater after START more than 5 meters from the wall (when

the swimmer is completely under water and no part of the swimmer who breaks the water surface) is strictly prohibited and will result in 5 seconds of penalty added to the competition time.

2.6. Thieves will not be sent back. Starts will result in a 5-second penalty added to the race time. If the start of the thief is too serious, it can lead to disqualification. The decision of the race leader will be final.

2.7. Volt reversal is strictly prohibited. Before a turn, the participant must touch the end of the pool wall with at least one hand.

2.8. Swimming underwater after finishing a turn longer than 5 meters from the wall (when the swimmer is fully submerged and no part of the swimmer breaks the water surface) is strictly prohibited and will result in 5 seconds of penalty added to the competition time.

2.9. To finish the race, a participant must touch the end of the course or the ladder with at least one hand.

2.10. Participants must leave the water immediately after the race. They should get their clothing from the included bags and should leave the pool area immediately.

2.12. Prizes will be given according to the competition schedule.

3. Rules for breaststroke 25 m and 50 m.

3.1. The only allowed way to swim breaststroke is “Head-Up”. The head of the head (top) must not be submerged during swimming at any time except when the swimmer is within the 5 m zone after starting and after a turn. If the head (top) of the head drops at any time during the race at a distance longer than 5 m from the start or wall/ladder when turning, the swimmer receives a 5-second penalty added to their time.

4. Rules for Freestyle 25 m

4.1. Freestyle meaning “optional style” for individual swims. Almost always crawl in this branch.

5. Rules for relay

5.1. Relay 4 x 25 meters.

5.2. The team swims in the mix. Each team must consist of three men and one woman or three women and a man. It also goes with two of each. All participants must represent the same team as in the different types of competition program.

5.3. The team must consist of a team captain and 3 swimmers. Only the team captain should register the team. The names of the other three members must be stated at registration.

5.4. The team members must agree on their starting order before they are registered.

5.5. When called to the pool area, team members will be instructed to take their position on the team’s lane according to their starting order. The first and third swimmers take the start side of the course, while the second and fourth swimmers take the turn side.

5.6. Swimmers must comply with the general rules described in the rules for individual breastfeeding

5.7. The first swimmer starts as in an individual breaststroke start

5.8. The previous swimmer who completes his turn by touching the wall or ladder signals the start of the subsequent swimmer. The second, third or fourth swimmer must be in the water in the starting position while (and before) the incoming teammate touches the wall or ladder. At the wrong start, when the subsequent swimmer makes the start before the former team member touches the pool wall or ladder, the team will be disqualified

5.9. The team ends when the fourth swimmer touches the wall at the end of the course.

En film om vilken utrustning- Wich equipment is allowed ?

https://www.facebook.com/2160681820837186/videos/1285229721615826/?modal=admin_todo_tour

En film om hur du startar. How to start

https://www.facebook.com/2160681820837186/videos/402741273798175/?modal=admin_todo_tour

Åldersgrupperna- Different group of Agnes

18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 och 75-79 så det kan bli många vinnare denna dag.